Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GCo 242/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2019-01-07

Sygnatura akt VIII GCo 242/18

POSTANOWIENIE

Dnia 7 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy,

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Górska

po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2019 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku T. S.

z udziałem S. J. J. oraz H. M.

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi osobowej spółki handlowej

postanawia:

I.  nadać wyrokowi Sądu Okręgowego w Szczecinie z 25 lipca 2017 r. (sygn. akt VIII GC 472/16) w zakresie punktu IV (czwartego) sentencji na rzecz wierzyciela T. S. klauzulę wykonalności przeciwko uczestnikom S. J. J. oraz H. M.;

II.  zasądzić od uczestników solidarnie na rzecz wierzyciela kwotę 170 zł (sto siedemdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 14 grudnia 2018 r. (k. 3 i n.) wierzyciel T. S. domagał się na podstawie art. 778 1 k.p.c. nadania wyrokowi Sądu Okręgowego w Szczecinie z 25 lipca 2017 r. (sygn. akt VIII GC 472/16) w zakresie punktu IV sentencji klauzuli wykonalności przeciwko uczestnikom S. J. J. oraz H. M., tj. wspólnikom dłużniczki (...) spółki jawnej w C., albowiem egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, co potwierdza umorzenie przez komornika sądowego postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko spółce. Jednocześnie wierzyciel wniósł o zasądzenie kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Na podstawie art. 778 1 k.p.c. sąd nadaje klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Występując z wnioskiem opartym na przytoczonym przepisie wierzyciel powinien wykazać dysponowanie tytułem egzekucyjnym przeciwko spółce, bezskuteczność egzekucji wobec spółki, a także wspólników tej spółki, którzy ponoszą za zobowiązania spółki odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

W oparciu o załączone do rozpoznawanego wniosku dokumenty oraz załączone akta postępowania o sygn. akt VIII GC 472/16 należało stwierdzić, że w punkcie IV sentencji wyroku z 25 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie prawomocnie zasądził na rzecz wierzyciela (pozwanego w tamtej sprawie) od (...) spółki jawnej w C. (powódki w tamtej sprawie) 14.417 zł tytułem kosztów procesu. Na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego wierzyciel zainicjował przeciwko spółce postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie R. W. (sygn. akt KM 541/18), przy czym egzekucja okazała się bezskuteczna i z tego względu została umorzona postanowieniem z 11 grudnia 2018 r. (k. 8). Z przedłożonego do rozpoznawanego wniosku dokumentu – informacji odpowiadającej pełnemu odpisowi z KRS spółki – wynika, że od powstania spółki (wpisania jej do rejestru) oboje uczestnicy pozostają wspólnikami spółki (k. 4 i n.).

W tych okolicznościach stwierdzić należy, że ziściły się wszystkie przesłanki nadania przeciwko uczestnikom klauzuli wykonalności na podstawie art. 778 1 k.p.c., bowiem zgodnie z art. 22 § 2 k.s.h. każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31 k.s.h., wedle którego wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna - subsydiarna odpowiedzialność wspólnika (§ 1). Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru (§ 3).

Mając powyższe na względzie należało na podstawie art. 788 1 k.p.c. postanowić jak w punkcie I sentencji.

W punkcie II sentencji orzeczono o kosztach postępowania, stosownie do art. 108 § 1 w zw. z art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Uwzględnienie wniosku ocenić należało jako wygranie sprawy w całości. W rozpoznawanej sprawie uczestnicy powinni w sposób solidarny zwrócić wierzycielowi koszty postępowania jako koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Na łączną sumę kosztów 170 zł składają się: opłata sądowa od wniosku - 50 zł, koszty zastępstwa procesowego - 120 zł ustalone na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265).

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

5.  (...)

6.  (...)

7.  (...)

(...)

KARTA KWALIFIKACYJNA ORZECZENIA

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

………………………………………………………………………………

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Górska
Data wytworzenia informacji: