Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 798/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-10-03

Sygn. akt II Cz 798/13

POSTANOWIENIE

Dnia 3 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w (...)Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wiesława Buczek-Markowska

Sędziowie: SSO Iwona Siuta (spr.)

SSO Sławomir Krajewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 3 października 2013 r. w S.

sprawy z wniosku A. Ł.

przy udziale M. O. (1) i S. O. (1)

o podział majątku wspólnego i dział spadku T. O. i D. O.

na skutek zażalenia M. O. (1)

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)z dnia 18 marca 2013 r., sygn. akt VI Ns 29/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 798/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w (...) przyznał biegłemu sądowemu J. S. (1)wynagrodzenie za sporządzenie pisemnej opinii uzupełniającej z dnia 2 marca 2013 r. w kwocie 417,22 zł.

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie Sąd wskazał, iż biegły sądowy z zakresu projektowania i oceny konstrukcji budownictwa lądowego dr inż. J. S. (1)sporządził pisemną opinię uzupełniającą na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w (...)z dnia 29 października 2012 r. oraz i zlecenia Sądu z dnia 16 listopada 2012 r. i 22 lutego 2013 r. w sprawie VI Ns 29/13, którą przedłożył Sądowi w dniu 8 marca 2013 r. wraz z rachunkiem – fakturą VAT nr (...)z dnia 4 marca 2013 r. kartą pracy biegłego i rachunkiem za koszty sporządzenia opinii. Sąd Rejonowy mając na uwadze art. 288 k.p.c., uwzględniając zakres przedmiotowy opinii oraz nakład pracy biegłego wynikający z karty pracy biegłego z dnia 2 marca 2013 r., w ilości łącznie 8 godzin, stwierdził że żądane wynagrodzenie za sporządzenie opinii w kwocie 339,20 zł jest zgodne z aktualnie obowiązującymi stawkami. Sąd uwzględnił wniosek biegłego o podwyższenie stawki do kwoty 42,40 zł za godzinę zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. (Dz.U.1975 Nr 46 poz.254 z późn. zm.). Kwota wynagrodzenia została podwyższona o podatek VAT w kwocie 78,02 zł, co razem dało wnioskowaną kwotę 417,22 zł. Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy orzekł na podstawie art. 288 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. w związku z art. 89, art. 90, art. 92 i art. 93 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodów z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46 poz. 254 z późn. zm.).

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył M. O. (1), zaskarżając je w całości. Skarżący orzeczeniu temu zarzucił naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. przez błędne, dowolne przyjęcie, iż pismo biegłego - doktora inżyniera J. S. (1) z dnia 2 marca 2013 r. stanowi pisemną opinię uzupełniającą wydaną w sprawie za którą należy się biegłemu wynagrodzenie. Podnosząc powyższy zarzut skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie w całości wniosku biegłego o przyznanie mu wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii uzupełniającej w sprawie oraz o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Skarżący podniósł, iż niezależnie od merytorycznej wartości pierwszej z opinii wydanych przez biegłego J. S. (1) i tego, że zastrzeżenia wobec tejże zgłoszone przez uczestnika M. O. (1) miały wymiar wyłącznie merytoryczny, punktujący niedomagania formalne oraz merytoryczne wskazanej opinii, to już drugiego z pism wskazanego biegłego – z dnia 2 marca 2013 r. nie sposób uznać za opinię biegłego za którą należałoby się jakiekolwiek wynagrodzenie. Skarżący wskazał, iż biegły uchylił się od wyjaśnienia podnoszonych w zastrzeżeniach do jego pierwotnej opinii swych kategorycznych sądów, ograniczając się do w zasadzie wyłącznie do krytyki formy oraz treści pisma w związku z którym Sąd I instancji zobowiązał go do złożenia opinii uzupełniającej. W ocenie skarżącego skoro biegły opinii takiej nie złożył, nie jest mu należne wynagrodzenie. Ponadto zdaniem uczestnika zawyżona została liczba godzin, którą biegły miał poświęcić na sporządzenie pisma z dnia 2 marca 2013 r., gdyż biegły przygotowując wskazane pismo nie wykonywał żadnych dodatkowych pomiarów, oględzin, nie zapoznawał się dodatkowo z aktami postępowania, ograniczając się wyłącznie do jego zredagowania, w kwestionowanej przez uczestnika postępowania formie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie uczestnika postępowania okazało się bezzasadne i jako takie podlegało oddaleniu.

Ustosunkowując się do zażalenia wymaga wskazać, iż stosownie do treści art. 288 zd. 1 k.p.c. biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Przewodniczący może przyznać biegłemu zaliczkę na poczet wydatków. Przepis art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 t.j. z późn. zm.) stanowi zaś, iż biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Dalej w myśl ust. 2 tego przepisu wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1 - na podstawie złożonego rachunku. Kolejno ust. 3 stanowi, że wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Omawiane zagadnienie reguluje także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz.U. z 1975 r. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.). Stosownie do treści § 1 tego rozporządzenia koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym obejmują: wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę, koszty zużytych materiałów i inne wydatki niezbędne do wydania opinii. § 2 stanowi, że podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę stanowi kwota bazowa osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 110, poz. 1255 i z 2000 r. Nr 19, poz. 239), której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, przy czym w przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia wynagrodzenia za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. Wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę wynosi za godzinę pracy od 1,2% do 1,7% podstawy obliczenia. Natomiast zgodnie z § 3 rozporządzenia w razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, wynagrodzenie biegłego może być na wniosek zainteresowanego podwyższone w granicach do 50 % stawki, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub rzeczoznawcy przez okres co najmniej 5 lat. W myśl § 5 przewidziane w § 2-4 wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę obejmuje należność za czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy, oraz za opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem. § 10 stanowi, że w sytuacji kiedy rozporządzenie ustala dolną i górną granicę stawki wynagrodzenia, przy określaniu wynagrodzenia należy mieć na uwadze w szczególności kwalifikacje biegłego lub innych osób biorących udział w opracowaniu opinii lub w czynności sądowej, stopień złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunki, w jakich opracowano opinię lub dokonano czynności sądowej. Stosownie do treści § 11 rozporządzenia jeżeli praca została wykonana wadliwie, niezgodnie z zaleceniem sądu lub ze znacznym nie usprawiedliwionym opóźnieniem, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu obniżeniu.

Mając na względzie powyższą regulację Sąd Okręgowy zaznacza, iż postanowieniem z dnia 29 października 2012 r. Sąd Rejonowy dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa J. S. (1) w związku z czym sporządził on w dniu 21 stycznia 2013 r. opinię w sprawie. Z kolei wobec tego, iż uczestnik postępowania M. O. (1) pismem z dnia 7 lutego 2013 r. wniósł zarzuty do tej opinii (k. 290-293) wymieniony biegły został zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do nich. Dlatego też w dniu dnia 2 marca 2013 r. biegły sądowy J. S. (1) sporządził pisemną opinię uzupełniającą (k. 298-299). Po analizie treści tej opinii w ocenie Sądu orzekającego biegły ustosunkował się do podniesionych przez uczestnika postępowania M. O. (1) zarzutów, o czym świadczy stanowisko biegłego zaprezentowane w poszczególnych punktach przedmiotowej opinii. Tym samym nie ma podstaw do przyjęcia, iż opinia ta została wykonana wadliwie, niezgodnie z zaleceniem Sądu. Natomiast ocena opinii biegłego w zakresie jej mocy dowodowej na etapie przyznawania biegłemu wynagrodzenia jest niedopuszczalna. Wobec tego wbrew twierdzeniu skarżącego wymienionemu biegłemu za tę pracę należało się stosowne wynagrodzenie. Z kolei mając na względzie przedmiot wymienionej opinii uzupełniającej biegłego sądowego, a który dotyczył ustosunkowania się do zarzutów uczestnika postępowania, zdaniem Sądu Odwoławczego Sąd I instancji przyznając biegłemu wynagrodzenie za sporządzenie powyższej opinii dokonał należytej analizy przedstawionego przez niego rachunku i karty pracy. W ocenie Sądu orzekającego przyjęty przez Sąd Rejonowy zgodnie z kartą pracy biegłego czas niezbędny do wydania opinii w wymiarze 8 roboczogodzin jest adekwatny do jej wydania zgodnie z przedmiotem zlecenia i uwzględnia kwalifikacje biegłego. Zdaniem Sądu wynikający z karty pracy biegłego czas na wykonanie wyszczególnionych w niej czynności w postaci zapoznania się z opinią z dnia 21 stycznia 2013 r., analizę zarzutów oraz opracowanie opinii nie budzi zastrzeżeń. Co do poszczególnych czynności skarżący nie podniósł żadnych konkretnych zarzutów co do których Sąd Odwoławczy mógłby się ustosunkować. Natomiast podnoszona przez skarżącego okoliczność, iż biegły nie wykonywał żadnych dodatkowych pomiarów, oględzin i nie zapoznawał się dodatkowo z aktami sprawy, nie oznacza jeszcze że takie dodatkowe czynności były niezbędne do wydania opinii uzupełniającej. Skarżący w tym zakresie nie podniósł już żadnych argumentów, które miałby przemawiać za tym, iż niewystarczające było do sporządzenia merytorycznej treści pisemnej opinii uzupełniającej zapoznanie się przez biegłego z treścią zarzutów do opinii z dnia 21 stycznia 2013 r., jak też zapoznanie się z treścią tej opinii oraz przeprowadzenie procesu myślowego na podstawie posiadanej przez biegłego wiedzy i doświadczenia. Zatem nie sposób podzielić zaprezentowanego w zażaleniu stanowiska skarżącego.

W świetle powyższych rozważań Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...),

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Magryta-Gołaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesława Buczek-Markowska,  Sławomir Krajewski
Data wytworzenia informacji: